فعالیت اصلی بنده و همکارانم ارائه خدمات مشاوره ای به بیمه گذاران (خریداران) جهت شناخت هرچه بهتر در راستای بیمه و ارائه خدمات بیمه و سعی داریم با ارائه مشاوره و بیان راهکارهای حرفه ای ، فنی و حقوقی ، بیمه گذاران را در زمینه خرید بیمه نامه یاری نماییم.